Prodloužení záruka na 3, 4 nebo 5 let

Získejte až 2 roky navíc ke standardní záruce!
Porouchané zboží zdarma opravíme nebo vyměníme za jiné.

prodlouzena_zaruka.png
 • Více než 95 % hlášených škod je plněno ve prospěch zákazníka.
 • Bez spoluúčasti.
 • Zboží opravíme, vyměníme nebo vystavíme dobropis.
 • Přenositelné na druhou osobu.
 • Nemusíte hledat autorizovaný servis. Uplatníte na naší prodejně.
 • Prodloužená záruka kryje výrobní vady, stejně jako standardní záruka.

 

Aktuální pojistné podmínky platné od 1. 10. 2019

Pojištění obsahuje i omezení krytí a výluky z pojištění, se kterými se seznamte v pojistných podmínkách, které jsou zde k dispozici.
 

Článek 1 Úvodní ustanovení

Práva a povinnosti z tohoto pojištění se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

 

Článek 2 Výklad pojmů

Běžné opotřebení - opotřebení způsobené obvyklým užíváním pojištěné věci k účelu určenému výrobcem, které je přiměřené délce jeho užívání;

Časová cena - cena, kterou měla věc bezprostředně před škodnou událostí; stanoví se z ceny věci na faktuře, přičemž se přihlíží ke stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení anebo k zhodnocení věci, k němuž došlo její opravou, modernizací nebo jiným způsobem;

Hranice na opravu pojištěné věci - částka stanovená pojistitelem zohledňující hodnotu pojištěné věci v poměru k nákladům na vykonání její opravy;

Nesprávná či nedostatečná údržba výrobku - zanedbání, nevykonání, či chybné provedení údržby, která je specifikována v uživatelské příručce výrobce k obsluze výrobku;

Prodejce – Tomáš Betlach, Jabloňová 1689/10, 734 01 Karviná. IČO: 88667260, DIČ: CZ8408115078

Horní hranice plnění – částka, odpovídá časové ceně zboží v době vzniku pojistné události;

Doba trvání Prodloužené záruky - doba trvání dohodnutá v objednávce;

Škodní událost - nahodilá událost krytá Prodlouženou zárukou;

Plnění - plnění, které prodejce poskytne oprávněné osobě po vzniku škodní události;

Pojistný zájem - oprávněná potřeba ochrany před následky pojistné události;

Zboží, věc - výrobek zakoupený u prodejce a specifikovaný na faktuře, na které se uplatňuje Prodloužená záruka;

Zákazník – osoba, na jejíž majetek se vztahuje Prodloužená záruka. Zároveň je to osoba, která s prodejcem uzavřela Prodlouženou záruku a je povinná platit její úhradu.

Poškození věci - taková změna stavu dané věci, která vyžaduje opravu anebo výměnu jejích součástí anebo celku, aby mohla být nadále užívána podle jejího stanoveného účelu;

Třetí osoba - jakákoli jiná osoba než pojištěný nebo osoba pojištěnému blízká, dále jakákoli osoba, která používá pojištěnou věc bez souhlasu pojištěného;

Záruka - záruka za vady (odpovědnost prodávajícího, případně výrobce) ze zákona nebo záruka za jakost, ke které se zavázali;

Živelní událost - mimořádná událost, při níž dojde k nežádoucímu uvolnění kumulovaných energií nebo hmot v důsledku nepříznivého působení přírodních sil, při které mohou působit nebezpečné látky, anebo působí ničivé faktory, které mají negativní vliv na život, zdraví anebo na majetek.

Škodní událost – jakákoliv událost, která vedla k poškození zboží, které je předmětem Prodloužené záruky

 

Článek 3 Předmět Prodloužené záruky

Předmětem Prodloužené záruky je na faktuře individuálně specifikovaná věc zakoupená u prodejce.

 

Článek 4 Vznik, změna a zánik Prodloužené záruky

 1. Každé jednotlivé Prodloužení záruky se vztahuje vždy právě k dané věci specifikované na faktuře a vzniká na základě objednávky uzavřené mezi zákazníkem a prodejcem, a to dnem doručení zakoupené věci zákazníkovi. Den vzniku jednotlivé Prodloužené záruky je uveden na dokladu o koupi zboží.
 2. Prodloužená záruka začíná platit dnem následujícím po dni, ve kterém uplynula lhůta za odpovědnost za vady udávána výrobcem.
 3. Každé jednotlivé Prodloužení záruky zaniká v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a vedle ostatních důvodů stanovených v obecně závazných právních předpisech: a) uplynutím doby jednotlivé Prodloužení záruky, b) ztrátou zboží, na které se vztahuje Prodloužení záruky, c) poskytnutím plnění do výše horní hranice za jednu a nebo všechny škodní události, d) platným odstoupením od kupní smlouvy v zákonné záruční době z důvodu záruční vady věci.
 4. V případě, že došlo k zániku Prodloužení záruky odstoupením od kupní smlouvy z důvodu uvedeného v odst. 6 písm. d) tohoto článku, ruší se každé jednotlivé Prodloužení záruky od počátku, Zákazníkovi tak vzniká právo na vrácení poplatku za poplatek Prodloužené záruky.
 5. V případě, že dojde k odstoupení od kupní smlouvy sjednané formou obchodu na dálku v zákonné lhůtě 14 dnů od jeho sjednání, ruší se každé jednotlivé Prodloužení záruky od počátku. Zákazníkovi tak vzniká právo na vrácení poplatku za poplatek Prodlouženou záruku.

 

Článek 5 Doba Prodloužené záruky

 1. Jednotlivé Prodloužené záruky se sjednává na dobu určitou.
 2. Prodlouženou záruku lze ve smyslu čl. 5 odst. 3 sjednat: a) jednotlivé Prodloužené záruky, přičemž toto prodloužení záruky se vztahuje na období jednoho kalendářního roku od počátku krytí; anebo b) jednotlivé Prodloužené záruky, přičemž toto prodloužení záruky se vztahuje na období dvou kalendářních let od počátku krytí.

 

Článek 6 Rozsah Prodloužené záruky

 1. Toto Prodloužení záruky se vztahuje na funkční poruchu způsobenou vadou pojištěné věci, která není určena pro výkon jakékoliv podnikatelské a jiné samostatné výdělečné činnosti, jež se projevila nejdříve dnem následujícím po dni, ve kterém uplynula zákonná lhůta za odpovědnost za vady udávána výrobcem.

 

Článek 7 Výluky z Prodloužené záruky

 1. Prodloužená záruky se nevztahuje na: a) pokud takové použití není obvyklé a přitom nebylo vyloučeno v přiloženém návodu k obsluze. b) závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou, nebo poškozením účinky přepětí v rozvodné síti (např. bleskem) s výjimkou běžných odchylek.
 2. Prodloužená záruka se dále nevztahuje na: a) poškození vzniklá činností, pro kterou věc není určena nebo jež je pro danou věc neobvyklá, i když tato činnost není výslovně zakázána v návodu k obsluze, jako např. mechanické poškození věci, elektrické přepětí (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek; b) používání věci v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno; c) neodbornou instalaci, zacházení, obsluhu nebo zanedbanou péči o věc; d) poškození způsobené nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v návodu k obsluze nebo jiných materiálech, předaných zákazníkovi nebo v rozporu se všeobecnými zásadami; e) provedení neautorizovaného anebo neodborného zásahu či změna parametrů, upravování věci nátěry, ohýbáním, apod., f) poškození věci přírodními živly nebo vyšší mocí.
 3. Nárok na uplatnění Prodloužené záruky posuzuje pověřený technik prodejce.

 

Článek 8 Limit plnění Prodloužené záruky

 1. Horní hranicí plnění na jednu a všechny pojistné události z jednotlivé Prodloužené záruky je částka, která nesmí přesáhnout prodejní cenu nového totožného zboží. Není-li takové zboží již v nabídce, pak limit plnění nesmí přesáhnout prodejní cenu výrobku parametrově odpovídajícímu původnímu zboží.

 

Článek 9 Úhrada Prodloužené záruky

 1. Úhrada Prodloužené záruky je cena za prodloužení záruky. Cena se stanovuje podle doby trvání Prodloužené záruky a její výše je uvedená na faktuře objednaného zboží.
 2. Úhrada je splatná najednou za celou dobu pojištění (jednorázové pojistné), a to v den uvedené na faktuře.
 3. Zákazník má právo na prodloužení záruky za dobu do zániku pojištění, pokud není písemně ujednáno jinak.

 

Článek 10 Plnění Prodloužené záruky

 1. Vznikla-li prodejci povinnost plnit Prodloužení záruky, je prodejce povinen poskytnout pojistné plnění podle těchto Podmínek Prodloužené záruky oprávněné osobě, není-li ujednáno jinak.
 2. Prodejce poskytne plnění Prodloužené záruky formou opravy věci, ke které se vztahuje Prodloužená záruka, umožňuje-li to povaha vady věci, nebo formou slevy na nákup nového zboží.
 3. V případě opravy dané věci prodejce uhradí náklady na nové anebo použité náhradní součástky od kteréhokoliv výrobce včetně nákladů na opravu dané věci. Vyměněné součástky musejí mít stejnou funkčnost jako původní. Do nákladů na opravu se kromě samotné opravy včetně náhradních součástí započítávají též náklady na diagnostiku vady věci, náklady na dopravu věci do i ze servisu, pokud tuto dopravu realizuje prodejce prostřednictvím svého smluvního partnera, poštovné za odeslání věci ze servisu pojištěnému a dopravu a práci technika v místě vzniku pojistné události.
 4. Pokud náklady na opravu věci přesáhnou hranici na opravu stanovenou prodejcem, má zákazník právo na slevu na nákup nového výrobku se stejnými nebo srovnatelnými parametry v témže eshopu či kamenné prodejně, maximálně do výše částky určené tzv. časovou cenou. O výběru nové věci rozhoduje prodejce.
 5. Prodejce nahradí též přiměřené náklady související s nákupem nového zboží v době Prodloužené záruky obvyklé, a to náklady na dopravu věci do i ze servisu, pokud tuto dopravu realizuje prodejce prostřednictvím svého smluvního partnera, poštovné za odeslání věci ze servisu zákazníkovi a náklady za práce, které byly provedeny na poškozené věci za účelem zjištění rozsahu poškození. Poskytnutím plnění formou slevy na nákup nového zboží se vlastníkem poškozené věci stává prodejce a jednotlivé Prodloužení záruky zaniká. Po 30 dnech od oznámení o nerentabilnosti opravy věci zákazníkovi, dochází k ekologické likvidaci poškozené věci.
 6. V případě, že má zákazník právo na slevu nákup nového zboží a nelze zajistit věc stejných nebo srovnatelných parametrů, poskytne prodejce plnění vyplacením časové ceny poškozené věci. Právo na plnění vyplacením časové ceny může zákazník uplatnit na území České republiky v české měně.
 7. Veškeré ceny při poskytování plnění prodejce (nové, časové, jiné) nebo stupně opotřebení, budou vždy odborně stanoveny prodejcem, případně stanoveny k tomu způsobilou osobou po dohodě s prodejcem.
 8. V případě, že prodejci vzniknou při šetření škodní události náklady způsobené jednáním zákazníkem (např. marné dopravné), jdou tyto náklady k tíži zákazníka. Náklady dle tohoto bodu spojené s výjezdem prodejce hradí zákazník přímo prodejci.
 9. Právo na plnění z jednotlivých Prodloužení záruk se promlčí v tříleté promlčecí lhůtě. Promlčecí lhůta začíná plynout rok od dne po vzniku události.

 

Článek 11 Snížení a zamítnutí plnění Prodloužené záruky

 1. Porušil-li zákazník povinnosti stanovené zákonem, ostatními obecně závaznými právními předpisy anebo povinnosti uvedené ve těchto Podmínkách Prodloužené záruky, zejména v článku 14 těchto Podmínek, a toto porušení mělo podstatný vliv na vznik události, zvětšení rozsahu jejích následků a/nebo šetření události, prodejce má právo plnění z události snížit podle toho, jaký vliv mělo toto porušení na rozsah jeho povinnosti plnit.
 2. Prodejce má právo plnění z události přiměřeně snížit, pokud na základě vědomě nepravdivých nebo neúplných údajů, které zákazník uvedl při sjednávání Prodloužené záruky.
 3. Prodejce má právo odmítnout plnění z Prodloužené záruky, pokud se až po vzniku události dozví, že její příčinou je skutečnost, kterou pro vědomě nepravdivé anebo neúplné odpovědi zákazníka nemohl zjistit při sjednávání Prodloužené záruky, a která byla podstatná.
 4. Prodejce má právo odmítnout plnění z události Prodloužené záruky, pokud zákazník úmyslně uvede prodejce v omyl o podstatných okolnostech týkajících se vzniku nároku na plnění Prodloužené záruky anebo výše nároku. Tímto odmítnutím Prodloužená záruka nezaniká.
 5. Pokud zákazník způsobí prodejci zvýšení nákladů šetření škodní události tím, že v důsledku jeho jednání je nutné rozhodující skutečnosti zjišťovat opakovaně, prodejce má právo snížit plnění z události Prodloužené záruky o výši takto vzniklých nákladů, pokud tyto náklady nebyly zákazníkem uhrazeny dle článku 12 odst. 10 těchto Podmínek Prodloužené záruky.
 6. V případě plnění Prodloužené záruky formou úhrady nákladů na opravu poškozené věci náklady na opravu ve výši, o kterou prodejce snížil plnění z důvodů uvedených v odst. 1 a 2 tohoto článku, jdou k tíži zákazníka.

 

Článek 12 Povinnosti prodejce a zákazníka

 1. Prodejce a zákazník či oprávněná osoba mají zejména povinnost: a) dodržovat povinnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy; b) pravdivě a úplně zodpovědět všechny písemné dotazy prodejce týkající se sjednávané Prodloužené záruky anebo události, která má za následek plnění Prodloužené záruky; c) oznámit prodejci písemně jakoukoliv změnu údajů včetně adresy, kontaktních údajů a osobních údajů, které byly podkladem během uzavírání Prodloužené záruky, a to nejpozději do 7 dní od této změny; d) bezodkladně oznámit prodejci vznik škodní události, nejpozději do 7 dní od jejího vzniku podat prodejci pravdivé vysvětlení o vzniku a rozsahu následků takové události, o právech třetích osob a o jakémkoliv vícenásobném pojištění; současně předložit prodejci potřebné doklady ke zjištění okolností rozhodných pro posouzení nároku na plnění a jeho výše, které si zákazní vyžádá, umožnit prodejci pořízení kopií těchto dokladů a postupovat způsobem ujednaným v Prodloužené záruce; e) dbát na to, aby škodná událost nenastala, zejména nesmí porušovat povinnosti směřující k odvrácení nebo zmenšení nebezpečí vzniku škody, které jsou mu uloženy právními předpisy, anebo povinnosti, které převzal uzavřením Prodloužené záruky; zákazník nesmí též strpět porušování těchto předpisů a povinností ze strany třetích osob; zákazník je dále povinen zajistit udržování daných věcí v dobrém technickém stavu a používat je pouze k účelu stanovenému výrobcem; f) poskytovat prodejci součinnost při šetření škodní události; h) uchovávat hodnověrné doklady o vlastnictví, resp. nabytí dané věci a na požádání je předložit prodejci, pokud si je vyžádá za účelem vyřízení škodní události; g) pokud nastala škodná událost, učinit nutná opatření ke zmírnění jejích následků a podle možnosti si k tomu vyžádat pokyny prodejce a postupovat v souladu s nimi; h) řídit se pokyny prodejce a nechat si danou poškozenou věc opravit v servisu určeném prodejcem; i) na žádost prodejce zajistit na vlastní náklady úřední překlad dokladů nezbytných k šetření škodní události, v případě, že uvedené doklady nejsou v českém nebo slovenském jazyce; k) oznámit prodejci bezodkladně odstoupení od kupní smlouvy na danou věc;
 2. Povinností zákazníka, pokud jím není pojištěný, je seznámit zákazníka, či toho, kdo se považuje za oprávněnou osobu s právy a povinnostmi, které pro něho ze sjednaného pojištění vyplývají.
 3. Prodejce ani zákazník, popř. oprávněná osoba, nemá právo postoupit jakýkoliv nárok anebo právo vyplývající z Prodloužené záruky, kterou bylo sjednáno těchto Podmínek Prodloužené záruky, na třetí osobu anebo třetí osoby.

 

Článek 13 Práva a povinnosti prodejce

 1. Prodejce je povinen: a) dodržovat povinnosti vyplývající pro něho ze zákona, ostatních obecně závazných předpisů a těchto Podmínek Prodloužené záruky; b) sdělit osobě, která uplatnila právo na škodné plnění, výsledky šetření škodné události a pokud o to požádá, sdělit jí písemně zdůvodnění výše plnění, popřípadě důvod jeho zamítnutí; c) zachovávat mlčenlivost o skutečnostech týkajících se Prodloužené záruky a o skutečnostech, které se dozvěděl při uzavření Prodloužené záruky, její správě anebo likvidaci škodné události; to neplatí, dá-li prodejce anebo zákazník písemný souhlas k poskytnutí informací, anebo pokud poskytnutí informace ukládá nebo povoluje zákon; d) poskytnout plnění, pokud vzniklo právo na plnění, do 15 dní po skončení šetření události potřebného ke zjištění rozsahu povinnosti prodejce plnit.
 2. Prodejce má právo ověřovat si pravdivost a úplnost údajů potřebných pro výpočet plnění a používat zjištěné údaje k účelům správy událostí.

 

Článek 14 Způsoby provedení plnění jsou následující:

 1. a) je-li věc opravitelná, je zákazníkovi zajištěno provedení opravy věci a následně je věc vrácena prostřednictvím dopravní společnosti nebo osobně na prodejně nebo
 2. b) došlo-li k úplnému zničení věci anebo by byla její oprava neúčelná, je zákazníkovi poskytnuta sleva na nákup nového zboží v totožném obchodě, kde byla původní věc zakoupena. V případě poskytnutí slevy na nákup nového zboží se původní věc zákazníkovi nevrací.
 3. c) není-li účelná oprava ani sleva na nákup nové věci, je zákazníkovi vyplaceno plnění v penězích. Plnění je vyplaceno převodem na bankovní účet nebo je zákazníkovi na kontaktním místě prodejce vystaven dobropis. V případě poskytnutí plnění v penězích se původní věc zákazníkovi nevrací.

 Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. 10. 2019